Regulamin & Polityka Prywatności


Regulamin StreetSpot.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 2. Usługodawca – Karol Branicki wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Karol Branicki, NIP 5632436409 , REGON: 381539755 adres siedziby: Ruda 57, adres do doręczeń: Ruda 57 22-110 Ruda Huta , adres poczty elektronicznej: kontakt@streetspot.pl.
 3. Serwis – serwis internetowy pod nazwą streetspot.pl dostępny pod adresem internetowym  streetspot.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający korzystanie z Usług.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej w celu zakupu biletu elektronicznego w imieniu własnym i na swoją rzecz.
 5. Bilet – bilet będący wygenerowany i wydrukowany z elektronicznego systemu sprzedaży biletów.

§2 Informacje Ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis streetspot.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zamieszczania, modyfikowania i opłacania biletów a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu streetspot.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r.
 4. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski.

§3 Zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń.

§4 Sprzedaż biletów on-line

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a KAROL BRANICKI zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie streetspot.pl:

 • rejestracji Kupującego,
 • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail,
 • Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu,
 • Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 1. Serwis daje użytkownikom możliwość kupna biletów i produktów dostępnych pod adresem streetspot.pl/sklep
 2. Bilety pozostają własnością KAROL BRANICKI do czasu odnotowania przez KAROL BRANICKI potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 3. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 4. Użytkownik ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem serwisu PayU.
 5. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego streetspot.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się przez kontakt@streetspot.pl, oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Karola Branickiego.
 11. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, earlyenter i Vip’owskie.
 12. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez KAROL BRANICKI.
 13. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 14. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.16 KAROL BRANICKI prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 15. KAROL BRANICKI zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 16. Karol Branicki nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem  Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@streetspot.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Serwis.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 5. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie KAROL BRANICKI, KAROL BRANICKI przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie poprzez kontakt mailowy.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Targi zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia targów.

Polityka Prywatności StreetSpot.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Karol Branicki z siedzibą w Ruda 57, 22-110 Ruda Huta, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5632436409 , REGON: 381539755 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imie, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
 3. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 4. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 5. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 7. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@streetspot.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

17. Witryna streetspot.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Karol Branicki w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Rozwój serwisu streetspot.pl powoduje, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich podawanie poprzez adres mailowy kontakt@streetspot.pl

Serwis. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O treści zmian polityki prywatności każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianach w Polityce Prywatności, zawierającej zestawienie zmian Polityki Prywatności.